Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

ΛΥΣΙΑ ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 4-7

1. Η επιχειρηματολογία του Μαντιθέου στηρίζεται στα γεγονότα που συνδέονται με τη ζωή του, αλλά και στη λογική. Ποια είναι αυτά τα επιχειρήματα;
2. Τι υπαινίσσεται ο Μαντίθεος με τη φράση «ἀλλὰ μᾶλλον ἠτίμαζον καὶ τοὺς συγκαταλύσαντας τὸν δῆμον»;
3. Γιατί η εγγραφή ή μη στον κατάλογο των φυλάρχων αποτελεί βασικό αποδεικτικό στοιχείο για τη δοκιμασία, κατά τον Μαντίθεο;
4. Γιατί συνηγορεί υπέρ του Μαντιθέου η αναφορά στο γεγονός ότι επέστρεψε στην Αθήνα πέντε ημέρες πριν από την πτώση των Τριάκοντα;
5. Με ποια γεγονότα της προσωπικής του ζωής ο Μαντίθεος προσπαθεί να επηρεάσει τους βουλευτές υπέρ του;
6. Γιατί ο Μαντίθεος θεωρεί ανοησία να πιστεύει κανείς ότι μόνο η εγγραφή του ονόματος κάποιου στο σανίδιον αποδεικνύει ότι υπηρέτησε στο σώμα των ιππέων;
7. Να εντοπίσετε στο κείμενο τα ρητορικά ήθη και πάθη του Μαντιθέου και των κατηγόρων του.
8. Γιατί η συμμετοχή του Μαντιθέου στους κινδύνους που διέτρεχαν οι Τριάκοντα, πέντε μέρες πριν από την πτώση τους, θα ήταν πράξη άστοχη γι' αυτόν;
9. Γιατί ο Μαντίθεος αλλάζει τη σειρά του κατηγορητηρίου και αρχίζει με την αποδημία του στον βασιλιά του Πόντου;
10. Ποιο είναι, κατά τον Μαντίθεο, το ισχυρότερο αποδεικτικό στοιχείο ότι κάποιος πολίτης υπηρέτησε στην τάξη των ιππέων κατά την περίοδο των Τριάκοντα;
11 Ποια σημασία έχει για την αναίρεση και των άλλων κατηγοριών, εάν αποδείξει ο Μαντίθεος ότι «πρὸ τῆς ἐν Ἑλλησπόντῳ συμφορᾶς» απουσίαζε στον Πόντο;
12 Γιατί ο Μαντίθεος θεωρεί ότι η κατηγορία η οποία στηρίζεται στο σανίδιον δεν είναι αξιόπιστη;
13. Η επιχειρηματολογία του Μαντιθέου στηρίζεται στα γεγονότα που συνδέονται με τη ζωή του, αλλά και στη λογική. Ποια είναι αυτά τα επιχειρήματα;


Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

ΛΥΣΙΑ ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡ 1-3

1 α) συνῄδη, βουλομένοις, ποιεῖν, εἶχον, ἡγοῦμαι: Να γράψετε μία ομόρριζη λέ-ξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.
β) διαβεβλημένοις, καταστῆναι, ἐπειδάν, διακείμενος, μεταμελήσειν: Να ανα-λύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους.
2. α) κακῶς, πολλήν, ἀδίκως, μεγίστων, εὔνους: Να γράψετε για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου μία αντώνυμη λέξη στην αρχαία ελληνική γλώσσα.
 β) λόγος, λέξις, πρᾶξις, πρᾶγμα, πράκτωρ: Να κατατάξετε τις παραπάνω ομόρριζες προς τους επόμενους ρηματικούς τύπους του κειμένου λέγοντος και πεπραγμένων λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην κατάλληλη στήλη, ανάλογα με το τι σημαίνει η καθεμία.
ενέργεια ή κατάσταση      πρόσωπο που ενεργεί        αποτέλεσμα ενέργειας


3. α) Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους του κειμένου ένα ομόρριζο ουσιαστικό, απλό ή σύνθετο, της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται:
ρηματικοί τύποι                        κατάληξη                          ομόρριζα ουσιαστικά
ποιεῖν                                              -τής
ἡγοῦμαι                                         -μών
εἶχον                                                -μα
καταστῆναι                                      -ις
ἀναγκάζωσιν                                    -η
β) ανεξέλεγκτος, εύπιστος, λεξικό, απραξία, βελτίωση: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.
4. βουλή, τρόπος, αἴτιος, κίνδυνος, κατηγορία: Να γράψετε για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.
5. α) συνῄδη, καταστῆναι, ἐπιδείξω, εὔνους, μετέσχον: Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους.
β) Να σχηματίσετε για καθεμία από τις λέξεις της Α΄ στήλης ένα παράγωγο επίθετο της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με την κατάληξη που δίνεται στη Β΄στήλη.

Α΄ ΣΤΗΛΗ                        Β΄ ΣΤΗΛΗ                                Γ΄ ΣΤΗΛΗ
όνομα                              κατάληξη                                  επίθετο
τρόπος                               -ικός
χρόνος                                -ιος
πρᾶγμα                              -ικός
λόγος                                  -ιος
ἄλλος                                 -οῖος

6. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη του κειμένου (Α΄ στήλη) με τη συνώνυμή της στη Β΄ στήλη (δύο λέξεις της Β΄ στήλης περισσεύουν):
Α΄ ΣΤΗΛΗ                                           Β΄     ΣΤΗΛΗ
1. βούλομαι                                     α) ἔνοχος
2. ἡγοῦμαι                                       β) εὐμενής
3. αἴτιος                                           γ) ἀπαιτῶ
4. εὔνους                                        δ) βουλεύομαι
5. ἀξιῶ                                            ε) οἴομαι
                                                        στ) ἐχθρός
                                                        ζ) ἐθέλω
β) συνείδηση, εκποίηση, περιχαρής, πανάγαθος, κατάσταση: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια
7. α) ἠνάγκασμαι, φαίνωμαι, δέομαι, δοκιμάζειν, ἵππευον: Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου.
β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α΄ στήλης με την αντώνυμή της στη Β΄ στήλη (δύο λέξεις της Β΄ στήλης περισσεύουν):
Α΄ ΣΤΗΛΗ                                     Β΄ ΣΤΗΛΗ
1. κακῶς                                     α) ἡδέως
2. πολλή                                     β) δύσνους
3. μέγιστος                                 γ) ὀλίγη
4. ἀηδῶς                                    δ) βελτίων
5. εὔνους                                 ε) ἐλάχιστος
                                                  στ) μετρίως
                                                  ζ) καλῶς
8. κατήγορος, ἔλεγχος, εὔνους, δόξα, πολιτεία: Να γράψετε για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.
9. Να γράψετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό (Β΄ στήλη) και ένα επίθετο (Γ΄ στήλη), απλό ή σύνθετο, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις λέξεις της Α΄ στήλης. 2
ρηματικοί  τύποι                                 ουσιαστικά                               επίθετα
λέγοντος
ἡγοῦμαι
ἀξιῶ
ἐπιδείξω
μετέχειν
10. α) Να συνδέσετε τις λέξεις/φράσεις του κειμένου, στην Α΄ στήλη, με τη σημασία τους στη Β΄ στήλη (δύο στοιχεία στη Β΄ στήλη περισσεύουν).
Α ΣΤΗΛΗ                                   Β ΣΤΗΛΗ
1. διαβάλλομαι                      α) διαμένω στην πόλη
2. κακῶς ποιῶ                        β) κόσμια, με μέτρο
3. ἐπιδημῶ                               γ) ασύνετα
4. μετρίως                                δ) βλάπτω
5. ἐπιδείκνυμι                          ε) μετακομίζω
                                                   στ) αποδεικνύω
                                                 ζ) συκοφαντούμαι
β) Να απαντήσετε στα παρακάτω ζητούμενα:
ἡγοῦμαι: να σχηματίσετε ένα ομόρριζο ουσιαστικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με την κατάληξη -μών.
τρόπου: να σχηματίσετε ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.
εὔνους: να γράψετε μία αντώνυμη λέξη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.
λέγοντος: να γράψετε ένα συνώνυμο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.
πεπραγμένων: να σχηματίσετε ένα παράγωγο ουσιαστικό που να δηλώνει αποτέλεσμα ενέργειας.

11. βούλομαι, ἡγοῦμαι, λέγω, πράττω, φαίνομαι: Να γράψετε για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου μία συνώνυμη λέξη στην αρχαία ελληνική γλώσσα.


ΛΥΣΙΑ ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΡ 1-3

1. Με ποιον τρόπο ο Μαντίθεος προσπαθεί να προσελκύσει την προσοχή των βουλευτών και να κερδίσει την εύνοιά τους;
2. Ποια απήχηση μπορεί να είχε στους βουλευτές η αναφορά του Μαντιθέου στην κοινωνική του ζωή;
3. Να περιγράψετε το ήθος του Μαντιθέου και των κατηγόρων του, όπως αυτό διαγράφεται στο προοίμιο;
4. Γιατί η πρόταση «καὶ εἴ τις πρός με τυγχάνει ἀηδῶς [ἢ κακῶς] διακείμενος» αρ-χίζει με το «καὶ εἰ» και όχι με το «εἰ καὶ»;
5. Με ποια επιχειρήματα ο Μαντίθεος προσπαθεί να πείσει τους βουλευτές να εγκρίνουν την εκλογή του ως βουλευτή;
6. Ποια στοιχεία δείχνουν ότι το κείμενο αυτό είναι προοίμιο δικανικού λόγου και μάλιστα για υπόθεση δοκιμασίας;
7. Στοιχείο του προοιμίου ενός ρητορικού λόγου είναι και η εὐμάθεια. Πώς πραγματώνεται στο συγκεκριμένο προοίμιο;
8. Τι επιδιώκει ο Μαντίθεος να επιτύχει με το χωρίο: «ἐγὼ γὰρ οὕτω σφόδραἐμαυτῷ πιστεύω͵ ὥστ΄ ἐλπίζω καὶ εἴ τις πρός με τυγχάνει ἀηδῶς [ἢ κακῶς]
διακείμενος͵ ἐπειδὰν ἐμοῦ λέγοντος ἀκούσῃ περὶ τῶν πεπραγμένων͵μεταμελήσειν αὐτῷ καὶ πολὺ βελτίω με εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον ἡγήσεσθαι».
9. Να εντοπίσετε στο προοίμιο τα ρητορικά πάθη.
10. Σε ποια σημεία του κειμένου φαίνεται η προσπάθεια του Λυσία να σκιαγρα-
φήσει τον χαρακτήρα του Μαντιθέου;
11. Με βάση τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει τον εαυτό του ο Μαντίθεος στο
προοίμιο, ποια εικόνα σχηματίζετε για αυτόν;
12. Από πού συνάγεται ότι ο Μαντίθεος στο προοίμιο χαρακτηρίζεται από μεγάλη αυτοπεποίθηση;
13. Γιατί ο Μαντίθεος δηλώνει την εύνοιά του προς το δημοκρατικό καθεστώς; Έχει σχέση αυτό με τον χρόνο εκφώνησης του λόγου και τη σύνθεση της βουλής;
14. Ποιο είναι το κατηγορητήριο εις βάρος του Μαντιθέου;
15. Σε ποια στοιχεία, κατά τον Μαντίθεο, πρέπει να στηριχθεί η ανάδειξή του ως βουλευτή;
16. Ποια συναισθήματα προκαλεί στους βουλευτές η δήλωση του Μαντιθέου ότι έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του και ότι με την εξιστόρηση της ζωής του θα μεταστρέψει τη δυσμενή εντύπωσή τους εις βάρος του;
Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

ΛΥΣΙΑΣ ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ Ερωτήσεις εισαγωγής (τράπεζα θεμάτων)

1. Ποιο είναι το έργο του Λυσία (λόγοι που του αποδίδονται, πόσοι σώζονται και πού αναφέρονται);
2. Ποια είναι η σημασία της ηθοποιίας του ρήτορα (ρητορικά ήθη), κατά την αγόρευσή του, στην επίδραση που ασκούσε στο ακροατήριο;
3. Ποια η σχέση του Λυσία με το καθεστώς των Τριάκοντα;
4. Ποιοι σκοποί επιδιώκονται με τον επίλογο ενός ρητορικού λόγου;
5. Πού ανιχνεύονται στοιχεία φυσικής ρητορείας εκτός από τα ομηρικά έπη και πώς το δημοκρατικό πολίτευμα συνέβαλε στην αξιοποίηση αυτού του χαρίσματος. Να αναφέρετε σπουδαίους φυσικούς ρήτορες.
6. Τι ήταν οι συμβουλευτικοί λόγοι, ποιο το περιεχόμενό τους και ποιος ο σημαντικότερος ρήτορας συμβουλευτικών λόγων;
7. Να αναφέρετε ονομαστικά τα κύρια μέρη ενός ρητορικού λόγου; Ποιος είναι ο σκοπός του πρώτου μέρους που αποτελεί και την αρχή του λόγου;
8. Τι γνωρίζετε για τους Ομηρικούς αγορητές;
9. Ποιες πληροφορίες υπάρχουν για το ταξίδι του Λυσία στην Κάτω Ιταλία; Ποια επίδραση άσκησε στο έργο του;
10. Ποια ήταν τα θέματα για τα οποία αποφάσιζε η Εκκλησία του Δήμου, πού και πότε συνεδρίαζε αυτή και πώς ψηφίζονταν οι αποφάσεις;
11 Ποιες ήταν οι απόψεις του Γοργία και του Πρωταγόρα για την αντικειμενική γνώση και αλήθεια;
12. Ποιες είναι οι βασικότερες αρετές του ύφους του Λυσία;
13. α) Ποια είναι η συνοπτική δομή του Ὑπέρ Μαντιθέου λόγου του Λυσία;
β) Γιατί η διήγηση στον Ὑπέρ Μαντιθέου λόγο του Λυσία λειτουργεί και ως απόδειξη;
14. Ποια η διαφορά φυσικής ευγλωττίας και συστηματικής ρητορικής; Πώς καλύφθηκε η διαφορά αυτή, πού και κάτω από ποιες συνθήκες;
15. χειροτονία, κλεψύδρα, λογογράφοι: Ποιο είναι το περιεχόμενο καθενός από τους όρους αυτούς;
16. Ποια είναι η σημασία της ηθοποιίας του ρήτορα (ρητορικά ήθη), κατά την αγόρευσή του, στην επίδραση που ασκούσε στο ακροατήριο;
17. Τι είναι τα παραδείγματα και οι γνώμες και ποια η αποδεικτική τους αξία;
18. Ποιοι λόγοι οδήγησαν τον Λυσία στο επάγγελμα του λογογράφου;
19. Τι είναι οι πίστεις και ποια τα είδη τους;
20. Ποιο είναι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό της τέχνης του Λυσία;
21. Να εξηγήσετε γιατί αναπτύχθηκε η ρητορική στην Αθήνα του 5ου αι. π.Χ
22. Τι γνωρίζετε για τη γέννηση της συστηματικής ρητορείας στη Σικελία;
23. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: φυσική ευγλωττία, ἀγορή, κυδιάνειρα, ἰσηγορία.
24. Ποιο στόχο έχει η ρητορική ως πειθούς δημιουργός; Πώς χρησιμοποιήθηκε από τους μαθητές των σοφιστών;
25. Γιατί ο Λυσίας δεν απέκτησε το δικαίωμα του Αθηναίου πολίτη;
24. Ποιος και πώς άσκησε ιδιαίτερη επίδραση στην εξέλιξη της ρητορικής στην Αθήνα τον 5ο αι. π.Χ.;
25. Ποιες πληροφορίες υπάρχουν για το ταξίδι του Λυσία στην Κάτω Ιταλία; Ποια επίδραση άσκησε στο έργο του;
26. Ποιος ήταν ο στόχος της δοκιμασίας και ποια θεσμικά όργανα ήταν υπεύθυνα για τη διεξαγωγή της;
27. Γιατί η αρχαία Αθήνα υπήρξε το επίκεντρο της ρητορείας;
28. Γιατί το έργο του Λυσία έχει ιστορική αξία και συγχρόνως συμβάλλει στην καλύτερη γνώση μας για την αττική δικονομία;
29. Τι είναι τα ενθυμήματα και ποιο το περιεχόμενό τους;
30. α) Ποια εικόνα παρουσιάζει ο Μαντίθεος για τον εαυτό του στο δικαστήριο; β) Ποια στοιχεία του Ὑπέρ Μαντιθέου λόγου του Λυσία προσδιορίζουν τον χρόνο απαγγελίας του;
31. Ποιο είναι το περιεχόμενο της διήγησης ενός ρητορικού λόγου;
32 Ποια είναι η σημασία της παθοποιίας του ρήτορα (ρητορικά πάθη), κατά την αγόρευσή του, στην επίδραση που ασκούσε στο ακροατήριο;
33. Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά του επαγγέλματος του λογογράφου;
34. Ποιο ήταν το κυριότερο δικαστήριο της Αθήνας, πώς ορίζονταν τα μέλη του και ποια ήταν η σύνθεσή του;
35. Ποια υπήρξε η ανάπτυξη της φυσικής ρητορείας από τον ομηρικό Νέστορα μέχρι τον Περικλή;
36. α) Τι ήταν οι δικανικοί λόγοι και ποιος ο σκοπός τους; β) Να αναφέρετε ονομαστικά τα δικαστήρια της αρχαίας Αθήνας· να δώσετε πληροφορίες για το αρχαιότερο.
37. Ποια είναι η αντίληψη του Ομήρου για την ευγλωττία; Ποια τα γνωρίσματα του ιδανικού ομηρικού ήρωα;
.38. Να αναφέρετε ονομαστικά τα είδη των ρητορικών λόγων, κατά τον Αριστοτέλη, και πού εκφωνείται ο καθένας;;
39. Tι ήταν οι επιδεικτικοί ή πανηγυρικοί λόγοι, ποιο το περιεχόμενό τους και ποιος ο επιφανέστερος εκπρόσωπος του είδους αυτού;
40. Ποια υπήρξε η κριτική του Πλάτωνα για τη ρητορική; Σε ποια έργα του αποτυπώθηκε η άποψή του αυτή;;
41. Γιατί ο Λυσίας χαρακτηρίζεται ως πολυγραφότατος;
42. Ποια ήταν η κατηγορία εναντίον του Μαντιθέου;
43. Ποιος ήταν ο στόχος της δοκιμασίας και ποια θεσμικά όργανα ήταν υπεύθυνα για τη διεξαγωγή της;
44. Πώς αντιλαμβάνεσθε το περιεχόμενο του όρου φυσική ευγλωττία;
45. Ποιοι ήταν οι πρώτοι δημιουργοί και δάσκαλοι της συστηματικής ρητορικής και ποια η προσφορά τους;
46. Με ποια επιχειρήματα ο Μαντίθεος προσπαθεί να αντικρούσει την κατηγορία που του αποδίδεται και ποιο ήταν το σημαντικότερο επιχείρημά του;
47. Γιατί το έργο του Λυσία έχει ιστορική αξία και συγχρόνως συμβάλλει στην καλύτερη γνώση μας για την αττική δικονομία;
48. Ποιο είναι το έργο του Λυσία (λόγοι που του αποδίδονται, πόσοι σώζονται και πού αναφέρονται);
49. Ποια ήταν τα θέματα για τα οποία αποφάσιζε η Εκκλησία του Δήμου, πού και πότε συνεδρίαζε αυτή και πώς ψηφίζονταν οι αποφάσεις;
50  Ποια η αισθητική αξία του έργου του Λυσία;
51  Πώς αντιλαμβάνεσθε το περιεχόμενο του όρου φυσική ευγλωττία;
52  Ποια στοιχεία παραδίδονται σχετικά με τον Λυσία (τόπος γέννησης, καταγωγή, μόρφωση);
53  Ποιο είναι το περιεχόμενο του προοιμίου ενός ρητορικού λόγου;
54  α) Ποια εικόνα παρουσιάζει ο Μαντίθεος για τον εαυτό του στο δικαστήριο; β) Ποια στοιχεία του Ὑπέρ Μαντιθέου λόγου του Λυσία προσδιορίζουν τον χρόνο απαγγελίας του;
55  Γιατί ο Πλάτων αρνείται να χαρακτηρίσει επιστήμη ή τέχνη τη ρητορική;
56  Ποια ήταν η άποψη του Ισοκράτη για τη ρητορική;
57  Ποια είναι η αντίληψη του Ομήρου για την ευγλωττία; Ποια τα γνωρίσματα του ιδανικού ομηρικού ήρωα;